Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace


Úplata za vzdělávání a školské služby


Podle § 123 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání


se stanovuje s účinností od 1. 9. 2017

úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 400 Kč měsíčně.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Osvobozen od úplaty bude:
  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (par. 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 366/2011)
  2. zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (par. 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění zákona č. 366/2011)
  3. zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (par. 36-43 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Snížení nebo prominutí úplaty
  1. zákonnému zástupci dítěte, které z vážných zdravotních důvodů nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce
  2. v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží. Snížení úplaty za prázdninové měsíce červenec a srpen bude odpovídat rozsahu omezení provozu mateřské školy. Výše úplaty v tomto období je stanovena na 20,- Kč za každý den docházky dítěte do MŠ. Pokud by byl provoz mateřské školy přerušen po celý kalendářní měsíc, půjde o osvobození od úplaty.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ve všech případech bez výjimky ředitelka mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte musí písemně požádat ředitelku školy o prominutí úplaty a důvod řádně doložit. Ředitelka na základě této žádosti zahajuje správní řízení jehož výsledkem je správní rozhodnutí.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni daného měsíce.
V Lošticích dne 1. 9. 2017
Květoslava Kobzová
ředitelka mateřské školy