Přijímání dětí do MŠ

Výsledky zápisu dětí

do mateřské školy v Lošticích najdete
ZDE

 • Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti zákonného zástupce. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.
 • Termín zápisu je obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. Veřejnost je o přijímacím řízení včas informována prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu.
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte, případně o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
 • Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě a podle podmínek mateřské školy lze přijmout i děti mladší na základě vyjádření pediatra a dále děti zdravotně postižené (po projednání s odborným lékařem).
 • Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 • Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, zákonný zástupce se předem dohodne s třídními učitelkami na vhodném postupu.
 • Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže
  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny,
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo porad. zařízení,
  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.