100 let předškolního vzdělávání v Lošticích


V září roku 2006 uplynulo 100 let od zahájení předškolního vzdělávání v Lošticích. U příležitosti tohoto výročí se konala v kulturním domě výstavka výtvarných prací na téma „Moje mateřská škola“. Kromě dětí z mateřské školy na výstavku přispěli i její bývalí absolventi - žáci ze základní školy v Lošticích. Výstavku obohatily originální nápadité práce žáků ZUŠ pod vedením paní Julie Olešovské. Jejich zásluhou získala výstavka na kvalitě a celkovém uměleckém dojmu. Rozdíl mezi historií a současností života mateřské školy dokládaly vystavené fotografie v oddílech mateřská škola dříve a nyní.

Jednání o zřízení mateřské školy trvalo víc než 50 let. Prvním impulsem byl oběžník místodržitelství z května 1853, kterým bylo město Loštice vyzváno o vyjádření se, zda by mohlo a chtělo zřídit dětskou opatrovnu pro děti od 2 do 5 let. Odpovědí tehdejšího zastupitelstva bylo, že takový ústav je prospěšný, ale že je nutno prozkoumat všechny okolnosti a případné potíže (Město Šumperk v této době již takový ústav mělo. Tento založila Šumperská mechanická přádelna.v roce 1850).

Po otevření měšťanské školy v roce 1895 se znovu začalo mluvit o zřízení mateřské školy, případně dětské opatrovny. Ústřední školská matice v této době vydržovala 40 školek o 53 odděleních, které navštěvovalo 3308 dětí. Na Moravě to bylo 13 opatroven o 19 odděleních s celkovým počtem 1189 dětí. K završení všech těchto snah o zřízení mateřské školky došlo až v roce 1906, kdy se znovu jednalo na základě upozornění Ústřední Matice školské o zřízení české dětské opatrovny.

Opatrovny a jesle byly určeny jako ošetřovací ústavy, mateřské školy pak jako ústavy, které mají za cíl i výchovu dětí.

Místní školní rada se 24. února 1906 usnesla na zřízení dětské opatrovny obecním nákladem, obecní výbor se pak v červnu téhož roku usnesl na ročním příspěvku 400 korun. Zemská školní rada výnosem z 6. srpna 1906 povolila zřízení dětské opatrovny ve školní budově a stanovila bližší podmínky. Okresní školní rada povolila výměrem z 15. srpna 1906 zřízení dětské zahrádky.

Dne 15. září 1906 ustanovila místní školní rada pro opatrovnu pěstounkou M.Šimonovou ze Zábřehu s ročním platem 600 K a za opatrovnici byla přijata A. Valouchová za 24 K měsíčně. Rozhodnutím místní školní rady byly přijímány děti 4 až 5-leté a jejich počet byl stanoven na 80.

M.Šimonová působila v Lošticích až do r. 1915 a po ní byla jmenována Augusta Kubelková, která působila ve škole až do roku 1955, kdy odešla do důchodu.

Původně byla mateřská škola umístěna v budově měšťanské školy. Měla k dispozici pouze jednu místnost v přízemí školní budovy. Školka byla vybavena dlouhými školními lavicemi, neměla vlastní sociální zařízení, ve škole nebyl vodovod a za hřiště sloužil školní dvůr. V roce 1952 byla školka přestěhována do samostatné budovy se zahradou na nynější Olomoucké ulici čp 9. Tím získala větší počet místností a zahradu upravenou na dětské hřiště. Mateřská škola měla v této době dvě oddělení s celkovým počtem kolem 60 dětí.

V roce 1960 byla provedena generální oprava budovy a v roce 1962 svépomocí nadstavba prvního patra, která vedla k dalšímu zlepšení podmínek školy. Od roku 1963 byla mateřská škola trojtřídní s jeslovým oddělením. V roce 1972 bylo dokončeno ústřední vytápění budovy a provedena generální oprava vodoinstalace a elektroinstalace. Školní hřiště bylo vybaveno novým zahradním nábytkem.

Pro nedostatečnou kapacitu se v roce 1975 přistoupilo k výstavbě nové mateřské školy. Její provoz byl zahájen 1. září 1978. Do roku 1987 byly tedy v Lošticích dvě mateřské školy.